מכירת חמץ – כתב הרשאה

לשכת המועצה הדתית - כפר תבור

השירות הדיגיטלי בדבר מכירת חמץ – הסתיימה.

המועצה הדתית כפר תבור מאחלת לכם ולבני ביתכם חג פסח שמח וכשר.

 

לידיעה, האפשרות למכירת חמץ עד יא' ניסן תשפ"ד 19.04.2024 בשעה 14:00

אני הח”מ נותן כח שליחות והרשאה לרב אבנר עובדיה שליט”א מכפר תבור, לעשות בניסן ה-תשפ”ד עם כל מיני החמץ ותערובת חמץ שלי וכן עם כל המקומות שמונחים בהם החמץ, כאדם העושה בתוך שלו, היינו כל מה שיש לי שום דברי חמץ בעין, או על ידי תערובת, קמח, שמורים שיש בהם חמץ, בירה , גרעיני תבואה מחומצים, מניות ושאר דברים שיש בהם או באחזקתן חשש חמץ ותערובת חמץ, וחמץ נוקשה, גם חמץ הדבוק בכלים ובכל מקום שנמצא, ולהשכיר המקום הנ”ל מיום י”ג ניסן, על הכל אני נותן כח ורשות לרב אבנר עובדיה שליט”א, ועושה אותו שליח למכור את החמץ וחשש חמץ ותערובת חמץ הנ”ל או חלק מהם, ולהשכיר את המקומות הנ”ל, וכל המקומות או חלק מהם שנמצא בהם איזה דבר מהנ”ל לפני זמן איסור חמץ, ורשות בידו למכור ולהשכיר הן ע”י עצמו, הן ע”י שלוחו, לכל מי שירצה, ובאיזה מחיר שירצה, וגם בהקפה, וגם להפקיר החמץ ולבטלו, ורשות בידו לתת לקונה ממני דריסת רגל דרך רשותי ורשויות המושכרות או השאולות לי, ואני מתחייב למסור לקונה ממנו עלי לקיים בלי טענות וערעורים, ולא אוכל לומר לתקוני שדרתיך וכו’, וכל מה שיקבל עבורי עד פסח הבעל”ט, הריני מרשה לו לעשות בו כרצונו והרשאה זו נעשית גלויה ומפורסמת ולא תיפסל לא בחסיר ולא ביתיר ולא בטשטוש ומחק, ויהיה תקפה ככל שטרי הרשאה הנעשים ע”פ תקנות חז”ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי ושטרא, ורשות נתונה לאשר הרשאה זו ע”פ חוקי הממשלה להיות תקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר, והכל שריר וקיים.


טופס מכירת חמץ